Reakce politických stran na naši petici

7. září jsme zveřejnili petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích s názvem Zastavme nové formy cenzury, kterou dosud podepsalo více než 10 tisíc lidí, a obrátili jsme se na poslance všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se třemi požadavky:

1. aby zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které již začíná deformovat politickou soutěž a fungování demokratických procesů,

2. aby bez zbytečného odkladu vytvořili parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány, aby tyto zkušenosti mohly být využity pro následný zákonodárný proces,

3. aby po globálních platformách žádali formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR a s přiměřenými rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení případů, kde mohl být porušen zákon.

Do 21. září měly všechny strany možnost zaslat nám svoje reakce na následující tři otázky s tím, že odpovědi v plném znění zveřejníme tak, aby je mohli občané vzít do úvahy před krajskými volbami.

1. Podporujete všechny naše tři požadavky? 
2. Pokud ano, co konkrétně uděláte (a do kdy) k tomu, aby mohly být naplněny?
3. Kdo bude za vaši stranu kontaktní osoba pro další komunikaci s námi?


Trikolóra

1. Návrhy podporujeme a požadujeme nejen, aby tu měly nadnárodní korporace jako Facebook, Google či Twitter zastoupení, a mohly tu danit, když už u nás získaly obrovský politický vliv, ale také chceme, aby bylo možné je sankcionovat za porušování svobody slova, což se zatím neděje. Tyto soukromé zahraniční společnosti mají nyní v naší zemi moc zcela beztrestně ovlivňovat politickou soutěž a my máme velké pochybnosti, že jednají v zájmu občanů České republiky. Naše ústavní právo na svobodu slova si musíme tvrdě bránit.
2. Hnutí Trikolóra se svobodou slova zabývá dlouhodobě. Předseda Václav Klaus předložil v lednu 2019 ve sněmovně návrh zákona, který by provozovatelům globálních sítí znesnadňoval blokování lidí za jejich názory. Nyní připravujeme další návrhy legislativních změn, které by hájily naše ústavní právo. K tématu svobody slova pořádáme besedy, pravidelně publikujeme a spolupracujeme s osobnostmi z nejrůznějších oborů. Dlouhodobě upozorňujeme na negativní roli některých nevládních politických neziskových organizací při omezování svobody slova a v tomto směru chystáme návrhy, které by znesnadnily jejich působení v ČR.
3. Kontaktní osoby: Zuzana Majerová Zahradníková a Natálie Vachatová. Petici podepsala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, tajemnice odborných komisí Natálie Vachatová a další.

ANO

1. Debatu určitě podporujeme, koneckonců, někteří naši poslanci připodepsali návrh novely zákona řešící omezování svobody slova na sociálních sítích. Pokud jde o parlamentní komisi, to nepovažujeme za praktické a smysluplné. Takových komisí vzniklo spousta a bez hmatatelných výsledků. Skoro to platí opačně – cesta k oddálení řešení nějakého problému může vést přes vznik parlamentní komise. Spíše je třeba komunikovat se zástupci významných sociálních sítích a jednat o tom s nimi.
2. Naši kolegové, kteří se tématem v našem klubu zabývají, budou iniciovat jednotlivé kroky – například pořádání odborné konference na toto téma, projednání zaparkované novely trestního zákoníku řešící porušování svobody slova.
3. Kontaktní osoba: Patrik Nacher. Petici podepsali poslanci Patrik Nacher a Aleš Juchelka.

ODS

1. Na veřejnou debatu i iniciování jejího spuštění nebo prolongace i na půdě PSP ČR jsme určitě připraveni, jenom bohužel dosavadní rozsah zdravotnických omezení veřejných akcí ji asi neumožní uskutečnit v nejbližších dnech. Jakmile se však opatření rozvolní, jsme přichystáni takové jednání svolat.
2. Budeme se snažit, aby podobnou náplň přijala již vzniklá komise pro hybridní hrozby (zjednodušuji složitý název), ale zakládání nových a dalších komisí na půdě PSP ČR za úplně smysluplné necítíme, již i proto, že tuto sněmovnu čeká nejvýše rok dalšího fungování. Pokládali bychom za užitečnější, aby vzniklo nějaké místo zaštítěné třeba právě petičním výborem, které by se pokusilo nashromáždit a zmapovat případy zásahů do svobody slova na internetových platformách v České republice. Do práce takového nezávislého neformálního uskupení se jako jednotliví poslanci rádi zapojíme. Pokládáme za nezbytné, aby globální platformy měli takovou zodpovědnou osobu na našem území. Jak se k naplnění této povinnosti dostat by spíše mělo vyplynout z debaty, než hned říci novela zákona.
3. Kontaktní osoby: poslanci Marek Benda (předseda ústavně-právního výboru) a Vojtěch Munzar. Petici podepsali místopředseda strany a europoslanec Alexandr Vondra a 7.10.2020 poslankyně Miroslava Němcová.

Svobodní

1. Podporujeme. Jsme si vědomi narušení soutěže, a to nejen politické. Dokud svobodu slova máme, tak nad ní nepřemýšlíme. Když ji ztratíme, následky jsou nedozírné. Nicméně máme výhradu k požadavku č.3. Raději bychom trápení občanů s omezováním svobody slova na internetu řešili jiným cestami, které sledují stejný cíl.
2. Uvědomujeme si zjevnou souvislost omezování svobody slova na internetu s nadnárodní legislativou. Je otázka, zda se giganti internetu přizpůsobily legislativě nebo legislativa reagovala na jejich skrytou poptávku.
Státy kriminalizují jednotlivce za názory a to zcela odmítáme. Svobodní říkají, že trestněprávní důsledky mají nést jen takové výroky, které jsou návodem činu trestnému již ve fázi návodu a přípravy.
Je nutné hledat legislativní cesty, které v rámci moci veřejné půjdou proti moci veřejné, jež se o potlačování svobody slova zasazuje. Konkrétně by se mělo jednat o rozšíření ústavní ochrany pro svobodu slova, protože současné znění článku 17 Listiny je evidentně nedostačující.
V souvislosti s petici stojí za zmínku naše nedávná změna stanov (článek 2/1/c): „Cenzura a zprostředkovaná cenzura jsou nepřípustné. Politický nátlak na vytváření atmosféry vedoucí k autocenzuře je neospravedlnitelný.“
3. Kontaktní osoba: předseda Libor Vondráček a místopředseda Miroslav Havrda. Petici podepsali také senátor Jaroslav Chalupský a další členové našeho nejvyššího orgánu – Republikového výboru. Doplněno po uzávěrce na základě reakce ze 17.3.2021.

ČSSD

1. Zahájení veřejné debaty o možnostech, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích podporuji. Rád podpořím například organizaci sněmovního semináře na toto téma. 
2. Vytvoření dočasné sněmovní komise, která by danou problematikou zabývala, si dokážu představit. Její činnost by měla směřovat spíš k prověřování možností legislativního řešení problému, nikoli prověřování konkrétních kauz.  Myšlenku na vznik zákona, který by přiměl globální platformy ustanovit odpovědnou osobu s působištěm v ČR, považuji za přínosnou. Není v mých kapacitách se podílet na draftování takové právní úpravy, nicméně rád se s jejím obsahem seznámím a případně pomohu s jejím předkladem. 
3. Kontaktní osoba: Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 29.9.2020. Petici později podepsal starosta Jan Grois.

SPD

Na naše otázky vedení strany zatím neodpovědělo. 29.3.2021 jsme obdrželi pouze toto stanovisko: „V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím“ a „nenávistným projevům“. Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí.“ 

„Je nepřípustné, aby sociální sítě svévolně cenzurovaly a porušovaly základní lidská práva daná ústavou a Listinou práv. Svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. Omezení projevu ruší zpětnou vazbu, která umožňuje opravit nastalé chyby a vede i vládnoucí síly k nerealistickým představám o skutečných zájmech občanů. SPD pevně stojí za článkem 17 Listiny základních práv a svobod, který je součástí Ústavy ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je nepřípustná“. Není však definována. Jakákoli forma cenzury je protiústavní.“

3. Petici podepsali europoslanci Ivan David, který ji později i sdílel na svém FB kanále, a později Hynek Blaško a několik regionálních zástupců strany.

Piráti

1. Potřeba komplexní regulace technologických gigantů je nezpochybnitelná. Kromě svobody projevu jde také o otázky soukromí, daní nebo zachování zdravé konkurence. Domníváme se ale, že je potřeba tuto problematiku řešit na celoevropské úrovni – není reálné přijmout funkční regulaci na úrovni ČR.
2. Na evropské úrovni již byl předložen návrh Digital Services Act a Digital
Markets Act, kterému se Piráti intenzivně věnují. Za klíčovou považujeme
regulaci tzv. gatekeeperů – typicky jde o giganty typu Google, Facebook
nebo Apple, které jsou “přístupovou bránou” (gatekeeper) do velkých částí
trhu. Tyto firmy nesmí zvýhodňovat určité produkty a bránit rozvoji
konkurence (včetně sociálních sítí). S tím souvisí i pirátský požadavek na
povinnou interoperabilitu – pokud nebudete s danou službou spokojeni,
měli byste mít možnost i se svými daty a kontakty zkrátka jít jinam a přesto
zůstat v kontaktu se svými přáteli, podobně jako u mobilních operátorů.
Dále jednoznačně podporujeme požadavek na větší transparentnost velkých
digitálních firem, jejich rozhodovacích procesů a algoritmů.
3. Za poslance Ondřej Profant, za europoslance Marcel Kolaja. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 2.2.2021.

KDU-ČSL

1. Pro KDU-ČSL je svoboda slova jako jedna z nejvyšších hodnot demokratického státu. Podle mě by měly veškeré platformy tuto hodnotu ctít a neomezovat a neničit demokratickou politickou soutěž. Omezení na platformách musí být vždy podrobeno veřejné kontrole a možnosti přezkoumání podobných rozhodnutí.
2. Systematicky se o to snažíme v EP již nyní a při diskusích s Evropskou komisí a zástupci sociálních sítích. Podle mě žádný zákon nikdy nezaručí, že nedojde k excesům. Proto je potřeba se nejdříve snažit o vzájemný dialog a porozumění, které může vyústit k vzniku společného memoranda.
3. Za poslance je vždy kontaktní osobou předseda poslaneckého klubu, za předsednictvo je to místopředseda pro komunikaci – tedy Tomáš Zdechovský. Doplněno po uzávěrce na základě reakce z 11.3.2021.

STAN

1. Jsme zcela pro zahájení diskuse, ale páni předsedové nepřipojí své podpisy pod petici. V případě, že budou mít páni předsedové čas v dalších povolebních měsících se nad tímto tématem sejít, určitě bych Vás kontaktoval. 
3. Kontaktní osoba: Adam Volt, asistent předsedy hnutí.

KSČM

Kontaktováni předseda strany Vojtěch Filip, předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik a europoslankyně Kateřina Konečná. Bez reakce.

TOP09

Kontaktováni předsedkyně strany Markéta Adamová-Pekarová, předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek a místopředseda strany Tomáš Czernin. Bez reakce.


Jak vidíte, zhruba třetina stran projevila seriózní zájem se tématu věnovat ve spolupráci s námi, třetina zareagovala pouze formálně a třetina se neobtěžovala odpovědět vůbec. I to je obrázek současné politické scény a jejího vztahu ke svobodě slova. Ať si to každý občan přebere po svém a zařídí se podle toho ve volbách.

14.10.2020 doplňujeme jména senátorů, kteří také podepsali naši petici. Mezi prvními podepsala petici Jitka Chalánková (nezávislá), před 2. kolem senátních voleb se připojil Jaroslav Chalupský (Svobodní) a Miroslava Němcová (ODS).

My tímto rozhodně nekončíme a budeme naše požadavky nadále prosazovat s nadějí, že se do diskuse zapojí v příštích týdnech i další strany. Jsme si jisti, že minimálně některé poslance z jejich klubů téma zajímá. Podrobnější informace k petici a tématu omezování svobody slova na sociálních sítích sledujte na www.stop-cenzure.cz.

51 komentářů u „Reakce politických stran na naši petici“

 1. Očekával jsem Trikolóru a možná ODS. ANO překvapilo, narozdíl od ostatních, nejhlasitějších “liberálů” jako Piráti, TOP a KDU. SPD se toho kupodivu nechytlo.
  A teď koho volit. ODS je pro mě nečitelná nepravicová strana, ANO vylučuji, takže Trikolóra (dávno před touto peticí). Jen se obávám, že stejně jako kdysi se Svobodnými, i teď to bude hlas osamocený…

  1. S preferencemi u voleb to mám uplně stejně. TRI není zatím moc vidět. Nevím jestli nemají finance nebo čas? Nebo schází obojí…?
   I tak je svým programem a názory celkem jasná volba.

   1. Dobrý den, nemáme za sebou sice zatím finanční, administrativní ani organizační zázemí parlamentních stran, kampaň si financujeme sami, přesto si dovolím tvrdit, že na besedách, při kontaktních kampaních a na nejrůznějších akcích nám lidé svou podporu vyjadřují a na sociálních sítích jsme jedni z nejaktivnějších. Náš volební potenciál nyní v 9 krajích překročil pětiprocentní hranici, Váš hlas tedy nepropadne.

    Zdraví

    Natálie Vachatová

   1. Cenzura sociálních sítí, a cenzura obecně je pro nás velké téma, a musím tedy za hnutí ANO tomuto komentáři oponovat. Ono to nicméně není tak jednoduché jak to zní. Podívejte se třeba jak s Facebookem bojuje Polsko, a ti potenciálně mají ve vládě, stejně tak jako my, hlasy k tomu, aby si proti cenzuře na Facebooku prosadili kdejaký zákon.

    Je ale třeba postupovat opatrně, obzvláště pro větší politické strany, ať už je to ODS nebo naše hnutí, abych nechal nahlédnout za oponu, jsme přesvědčení, že Facebook může snadno ovlivnit výsledky voleb, tedy je jasné, že platforma jako taková je k volebním kampaním používána, ale tady myslím doslova ovlivnění výsledku voleb ve prospěch korporace. Návštěvníci těchto stránek jsou jistě obeznámeni s problematikou, takže nemusím vysvětlovat následky toho pro nějaký takový zákon vůbec veřejně hlasovat.

    Největším problémem je to jak to vnímá EU, když se podíváte na hodinu a půl dlouhý záběr Zuckerberga před evropským parlamentem, zjistíte, že tam je převážně tlak pro cenzuru obecně, ale zároveň specificky proti cenzuře politické, protože některým politikům zahraničním Facebook údajně ublížil na číslech. Drtivě to ale vypadá tak, že cenzura jich samotných jim celkem vadí, ale to, že je na Facebooku „hate speech“ je smrtelný hřích za který by měl jít Zuckerberg do pekla.

    Takže co si z toho takový podnikatel může odnést? Budeme cenzurovat, aby se nestávalo, že se na naší platformě ukazuje nějaká nenávist, nebo cokoliv dalšího co si vymyslí, protože to je nebezpečnější než opak.

    No a teď když pár menších států táhne druhým směrem, tak to se jim samozřejmě nehodí, EU jako celku se bojí mnohem víc. Zavádět specifická pravidla, jako to udělali třeba pro Vietnam, bylo drahé, je lehčí řešit to takhle.

    Téma usilovně studujeme, důkazem je třeba právě to, že tady teď procházím komentáře lidí na stopcenzure.cz, protože s tím něco rozhodně udělat musíme.

    1. Nedávno jsme měli videokonference se zástupci ANO, Trikolóry a ODS a můžeme potvrdit, že tyto strany podporují naše záměry zatím nejvíce a všechny přislíbily zorganizování odborné akce k tématu ve Sněmovně, jen co dovolí Covid situace. Za ANO jednáme s poslanci Nacherem a Juchelkou. Můžete se nám prosím tady představit?

     Druhá věc je, jak se strany postavily k přednostnímu projednávání návrhu zákona proti cenzuře na sociálních sítích. To nás samozřejmě u ANO i ODS zklamalo.

  2. To když si řeknou všichni, tak se tam Trikolora skutečně nedostane. Jako kdysi Svobodní. Navíc – každý hlas přinese peníze na příště.

  3. Vážení,
   pokud jd eo SPD tak jak jejípředstavitelé tak její členové a voliči jsou jendou z nejšastějších obětí nejen cenzury ale také soudních procesů za projevené názory a SPD na všech urovních ne týden ne rok ale pokud jde o Tomia mne bijujeme za svobodu slova už přes desetiletí.
   Připravujeme jak návrhy zákonů tak i změnu Ústavy která by konkrétnějí a účiněji hájila svobidu porjevovat názor.
   To že, nap. já osobně odmítám nechávat se vydírat a tlačit do odpovědí typou „podpoříte naše návrhy“ atd je dané tím, že my máme svoje návrhy a také tím, že odmítám nechat se manipulovat pod záminkou páchání dobra. Ukázkovým příkladem takových manioulátorů, kteří si dělají na tématu jméno ale fakticky nic neřeší je třeba Rekonstrukce státu.
   Platforma za svobodu slova je fajn – děkuju za ni, ale nedělejte si monopol na hájení svobody slova. a nestavte do pozioce těch, kdo ji nechtěji ty, kteří s vámi nekomunikují tak, jak vy si přejete. Jak by se vám líbilo kdybychvás vyzval připojte se k SPD podpořte naše návrhy, spolupracujte – a pokud ne , tak zřejmě vám na svobodě slova nezáleží. a my vaše odmítnutí s negativním komentářem zveřejníme.
   Ale my takové prasácké metody nepoužíváme. Oprostěte se od nich a pojdmě pracovat společně nikoli proti sobě.
   Mj. tvrdit, že třetina stran nějak aktivně podporuje boj za svobodu slova je ukázkový nesmysl – jen vám vlezli do zadku a odpovědili tak jak jste si přáli. To je vše – v praxi je jejich činnost nula.
   Váš Jarda Večerníček

   1. Pane Večerníčku,
    děkujeme za komentář, i když jste si některé útoky na nás mohl odpustit. Zareagujeme jen krátce a pokračovat můžeme v mailové konverzaci – pokud nás tedy přestanete napadat.

    1. Nikdo vás nevydírá ani nemanipuluje. Obeslali jsme všechny parl. strany se stejnou otázkou a odpovědí (místo povýšené ignorace vašeho vedení) klidně mohla být třeba slova „nepodpoříme, protože máme vlastní návrh řešení, posíláme jej v příloze“. Žádný nástin vašeho řešení jsme však nedostali.
    2. Neděláme si monopol na hájení svobody slova a nikoho nenutíme do jednoho mustru komunikace. Jsme v tom poměrně flexibilní a s vašimi návrhy řešení se rádi seznámíme v jakékoli formě, kterou preferujete. Zatím jsme komunikovali s oběma vašimi europoslanci a tam to funguje bez problému.
    3. SPD nepočítáme mezi strany, kterým „zřejmě na svobodě slova nezáleží“ už proto, že jsme si vědomi, jak na vás cenzurní tlaky dopadají. To snad musí být z textu každému čtenáři jasné. Ta formulace se týká stran na chvostu našeho přehledu, které v této věci opravdu nedělají nic. Vaši dva europoslanci a řada dalších členů z různých regionů petici podepsala, podporu nám vyjadřuje a např. naše informace o cenzuře a sběru případů pomáhá sdílet, za což jsme rádi. Problém s komunikací se tedy týká pouze vedení SPD.

 2. Dokonalý obrázek toho, kdo nám tady v tomhle Absurdistánu vládne!
  Děkuji velice za zaslání – zařídím se při volbách podle toho.
  K. B.

  1. To ale půjde snadno vyhodnotit, další volby (a důležitější) jsou hned za rok 🙂 Každopádně se vyplatí podívat, jak se k tématu cenzury stavěly strany dosud – tj. jak se jejich zástupci vyjadřovali k tomu, když byl někdo neoprávněně mazán či zablokován, když byl někdo umlčován pod záminkou politické korektnosti apod. Jistě se dají nějaké publikace, články či vystoupení dohledat.

   Dohledat se dá i to, že v listopadu 2019 požádalo sedm poslanců americký kongres o zásah proti firmám Facebook, Google a Twitter za to, že podle nich cenzurují málo.
   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dopis-do-usa-poslanci-tlak-na-socialni-site-dezintormace.A191129_102611_domaci_kop

  2. Dobrý den,

   Václav Klaus, předseda hnutí Trikolóra, předkládal zákon už v lednu 2019, tedy dávno před volbami. Zkuste se také podívat na facebookový profil Natálie Vachatová – Trikolóra, případně na oficiální stránky paní Zuzany Majerové, hnutí vzniklo před více než rokem a těmto tématům se věnujeme od začátku, tedy nikoli jen krátký časový měsíční úsek před volbami.

   Přeji Vám vše dobré!

   Natálie Vachatová

 3. Velmi poučné informace o našich politických stranách.
  Ovšem, myslím, že hlavním motivem proč reagovali jak reagovali je to, že se politici nerozhodují podle věcného obsahu problému, ale podle toho kdo se ptá.
  Asi je třeba více podpisů a k tomu mediální hromobití, které osobně jinak hodně nemusím.

  1. Podpisy sbíráme dál a budeme rádi, když nám pomůžete petici šířit k dalším signatářům. Až jich budeme mít třeba 50 tisíc, jistě bude vyjednávací pozice lepší.

  2. Ono je to částečně dáno tím, že hodně energie a pozornosti odčerpává Covid. Když jsme petici v létě chystali, s tak mocnou druhou vlnou nikdo nepočítal.

 4. Trikolora je jasná, ODS nevěřím, ANO nevěřím, ostatní jsou jasní. SPD jsem oslovil kvůli tomu, že nám gripeny lítají nad hlavou a nacvičují v rámci NATO útok na Krym a Kaliningrad s americkými Sealth spirit bombardéry a tak Praha možná brzy přestane existovat, natož aby řešila cenzuru. SPD mi neodpovědělo, pan prezident mi neodpověděl ale po pěti minutách nad našim barákem v sobotu gripeny simulovaly útok. To je tak asi všechno

  1. Proč by NATO vyvolávalo válku útokem na Kaliningrad? Proč by útočilo na Krym? Bránit členy aliance je ale potřeba. Pokud má vzniknou železná opona, tak si přeji aby ČR byla na její západní straně. S rusákama už jsme na té hnusné straně železné opony byli. To už zažít nechci. Bohužel nepochybuji o tom, že spousta čechů k Rusácku opět tíhne.

   1. Bránit členy aliance je ale potřeba.
    A koho budeme branit, az se do sebe pusti Turecko a Recko? Oba jsou cleny aliance.

    1. Ve skutečnosti, článek 5 ústavy NATO nezavazuje členy někoho bránit. Taková ČR nemá armádu ani na to, aby ubránila sama sebe. Mluví se tam o pomoci všemi možnými prostředky což se dá interpretovat různě. Až Američani začnou válku s RF tak bude ČR kompletně vymazána z historie. Proto já osobně jsem za vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality po vzoru Švýcarska.

   2. Proč? Zkuste si odpovědět na otázku, proč za každé selhání a neúspěch bývalého Západu může v poslední době Rusko nebo Čína, případně jejich mystičtí agenti (s kufry plnými ricinu nebo novičoku i bez nich). Ano, správně, protože viníka je třeba vždy hledat mimo vlastní řady.

    A teď si představte ne úplně nepravděpodobný scénář, že to celé finanční letadlo, které se tady posledních několik desítek let praktikuje, jednou spadne. Což ostatně hrozilo už v roce 2008, a to ještě světu nediktovali podmínky CO2 šílenci. To, co se dnes děje v USA kolem BLM je jen slabý čajíček proti tomu, co se pak bude dít v celém vyspělém světě. Masové nepokoje, rabování, loupeže, vraždy, zhroucení infrastruktury – prostě konec světa tak, jak ho známe.

    Obrácení hněvu lidu na toho, kdo za to všechno samozřejmě může, se pak jeví jako přirozené řešení, to zařídí propaganda, no a útok vojenských sil jako poslední jakžtakž funkční složky musí logicky následovat, protože lid si to tak bude přát…

    A to si pište, že k Rusácku rozhodně netíhnu.

   3. „S rusákama už jsme na té hnusné straně železné opony byli.“ Nikoliv. Byli jsme na druhé straně se Sovětským svazem, a to není totéž. A pokud jde o tu „západní stranu“, tak se zcela změnila, a tedy zůstat na „západní straně“ by v současnosti znamenavalo, být na tom stejně, jako před tím „se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“!! EU se od tehdejšího SSSR významně neliší.

 5. Ve Velké Británii se musí peticí která má 300 tis a více podpisů zabývat parlament na schůzi. U nás by to při stejném koeficientu bylo nějakých 40 tis.
  Možná by nebylo špatné jít touto cestou.
  Divím se, že SPD vůbec nereagovala. Bijou se v prsa jak chtějí zatočit s desinformacemi a jak budou rádi spolupracovat s kýmkoliv jen aby se došlo společně k cíli. No a jak je vidno, tak jsou to všechno jen kecy. ANO tam je Patrik Nacher. To je borec a za mě jeden z mála lidí v ANU kterým věřím.
  Zklamala me trikolóra a křesťani. Nakonec to snad opravdu hodím ODS.

  1. Petiční zákon je u nás docela vstřícný a petiční výbor Poslanecké sněmovny se zabývá každou peticí nad 10 tisíc hlasů.

   Hlavní potíž je v tom, že petice podle zákona musí být papírová. Náš zákon zatím nereflektuje digitální petice.

  2. Než to hodíte podívejte se na odkaz dole….. Dosti poučné o chameleonské povaze některých poslanců resp. jejich stran.

   Administrátornapsal:
   25. 9. 2020 (15:23)

   ……. v listopadu 2019 požádalo sedm poslanců americký kongres o zásah proti firmám Facebook, Google a Twitter za to, že podle nich cenzurují málo.
   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dopis-do-usa-poslanci-tlak-na-socialni-site-dezintormace.A191129_102611_domaci_kop

 6. Překvapilo mě ANO, ale Patrik Nacher a Aleš Juchelka jsou zrovna politiky na svém místě, pro mě tak trochu netypičtí „anonisté“. Takže ti mě zase úplně nepřekvapili (kdo je tak trochu sledujete, jsou konzistentní). Zklamalo mě KDU-ČSL. Piráti se konečně trochu vybarvili (co jsou skutečně zač, pro mě těžká progresivní levice, ne liberálové). Ostatní nepřekvapili. TRIko jsou pro mě trochu jako Svobodní – myšlenkově souzním, ale v praxi nepřesvědčiví (neviditelní).

 7. Espédečko mne v této věci „lehce“ zklamalo, zřejmě řeší jen omezený počet problematických témat. Ergo u voleb zřejmě Triko.

 8. Politici a vláda v ČR už pradavno o ničem nerozhodují proto se petice neřeší – petice čili prosba-chce to nezkorumpované politiky kteří si od iluminatu z Bruselu nenechají srát na hlavu za pár milionů poslanych na jejich účty

 9. Petici jsem podepsal a podporuji jí. Nicméně politici, zejména ti významní, jednu věc říkají a jinou dělají. Proto jejich vyjádření považuji za poměrně irelevantní. Důležité jsou jejich činy, nikoliv slova.

 10. Dost smutné. Někdo poslal náhodné PR kecy, většina ani to. To se ale asi tak nějak dá čekat, ne? Nechci být cynický, váš idealismus, že se budete bavit s papaláši a k něčemu je přesvědčíte, obdivuji. Ale až to jednou pocítí jako nutnost, budou si to řešit sami a na úrovni EU, a snad se o tom i z nějakých tiskovek dozvíme, snad :))

  1. Dokud ale nezkusíte upozornit zákonodárce a vládu, že je tady problém ohrožující demokracii, a přesvědčit je, že je nejvyšší čas s tím něco dělat, nemáte si komu stěžovat, protože nevíte, kdo se k tomu jak postavil. Nyní začínají být vidět ty odlišné postoje politiků a lidé se podle toho mohou zařídit. Otázka úrovně EU bude určitě zajímavá, protože právě odsud přichází tlak na ještě větší cenzuru.

 11. je vidět, že si s tím naše soudy poradí i bez iniciativ směřujících k cenzuře na internetu:
  https://www.lidovky.cz/domov/podminka-autorovi-nenavistneho-komentare-pod-fotkou-prvnaku-plati-krajsky-soud-zamitl-odvolani.A201001_154319_ln_domov_liluj
  Ještě by mne zajímalo zda lze soudem nařídit například FB, že má zablokovat nebo mazat obdobné příspěvky pokud je napíší (za šíření nenávisti apod.) pravomocně odsouzené osoby.

  1. Tento případ jde mimo naši petici. Výzvy k násilí má řešit soud a ten může v případě rozhodnutí o trestného činu nebo předběžném opatření nařídit sociální síti smazání příspěvku. Naše petice se zaměřuje na případy, kdy o smazání nebo zablokování svévolně rozhodnou zaměstnanci soukromé firmy, aby např. umlčeli politický názor. Také je na to hezký příklad z posledních hodin.
   https://echo24.cz/a/SbEdV/twitter-bez-vysvetleni-pozastavil-ucet-madarske-vlady

 12. „Jak vidíte, jen třetina stran projevila seriózní zájem se tématu věnovat ve spolupráci s námi, třetina zareagovala pouze formálně a třetina se neobtěžovala odpovědět vůbec. I to je obrázek současné politické scény a jejího vztahu ke svobodě slova. Ať si to každý občan přebere po svém a zařídí se podle toho za týden ve volbách.“

  Haha, no jo. To by nebyl pan Vávra a spol., aby si z toho neudělali svou politickou agitku. Pevně jsem doufal, že když jde o tak důležité téma pro obecnou společnost, dokáže být petice apolitická. Ale takhle se to má ve výsledku s každým činem, alespoň některých zakladatelů.

  1. Můžete prosím citovat pasáž, kde nabádáme, koho volit? Oslovili jsme všechny strany v PSP, dali všem stejnou šanci odpovědět a jejich odpovědi jsme v plném znění publikovali. Když se někdo ozve dodatečně, reakci doplníme s uvedením data. Tedy důsledně neutrální přístup.

   Naším záměrem ale samozřejmě je ukázat, jak rozdílný přístup k tématu strany a jednotliví poslanci mají, aby to veřejnost mohla vzít do úvahy při volbách. V tom budeme pokračovat i nadále.

  2. Nenabádají. Možná jste to tak pochopil vy. Upozorňují jenom a pouze na to, kterým stranám je tohle důležité téma “volné” (neboli současná situace jim vyhovuje). Jako člověk, který cenzuru pamatuje a zažil a nově zažil u facebooku, se nechci díky podobným stranám zas dostat do situace, kdy nejenom někdo bude “nabádat koho volit,” ale vyloženě zakazovat či přikazovat koho volit.

   Víte, od formátu SPD bych nečekal nic. Ale to, že nereaguje strana, která tohle má tak nějak “v náplni práce,” to je docela alarmující, nemyslíte?

  3. – „Apolitická petice“ je contradictio in adjecto (protimluv), neboť petice je svrchovaně politický akt. Cenzura je problém veřejný – tedy politický. Politika se neomezuje pouze na politiky a politické strany. Je to denní chleba každého, kdo se pohybuje ve společnosti.

 13. Piráti zklamali jak to jen šlo. Za jejich tiché podpory skončila internetová neutralita, teď jim nezáleží již ani na cenzuře. Byli jsme podvedeni, momentem ocitnutí “u koryta” naprosto spolehlivě zapomněli na svůj volební program a lidi, kteří jim věřili.

  Za normálních okolností by právě oni měli rozjíždět iniciativy tohoto typu – i proto je lidé volili!

 14. Je třeba začít sbírat podpisy na papírovou petici, aby se jí MUSEL ze ZÁKONA zaobírat Petiční výbor Poslanecké sněmovny.

  1. Sběr podpisů v papírové podobě je organizačně mnohem náročnější a jedinou jeho výhodou je, že při počtu nad 10 tisíc je povinnost to v Parlamentu PROJEDNAT. Což může znamenat během pár minut smetení ze stolu. Vyšší počet podpisů na petici pomůže vytvořit větší povědomí ve společnosti a navíc pro nás je důležitější přesvědčit zákonodárce zpracováním odborných podkladů, např. o praktických krocích vůči cenzuře v zahraničí. Na tom pracujeme právě teď.

 15. Co to je tohle? Hlasování tuším v první m čtení u návrhu pokutování cenzury, byli docela překvapivě poslanci pro, jediní proti a co se zdrželi byli Piráti a ODS co jsem viděl na první tabuly, vzhledem k tomu, že mě zajímal jen postoj SPD, tak jsem druhou tabuli už neviděl, jak kdo hlasoval. SPD hlasovala PRO pokutování cnezury.

  To samé v EP poslanci Pirátů a těhle semilhářů z ANO , STAN, KSČM atd. hlasují v EP pro cenzuru internetu, toto nařízení EK se skrývá pod názvem balíčku souhrných příkazů k cenzurování jako „Boj s dezinformacemi“. Nadále na tom budu pracovat a sbírat materiál z hlasování a udělám na to složku, ale to může také kdokoliv z vás. Nejtěžší je dohledat ta hlasování a o čem ve skutečnosti jsou. Boj s dezinformacemi je ve skutečnosti soubor zákonů k implementaci pro spolkové země EU, který mají jednotlivé parlamenty implementovat a cenzurovat. Avšak v balíčku je pojistka, kdy není potřeba místní parlament, protože ony nařízení a regulace přímo z Evropské komise oslovují Sociální sítě a tím pádem půjde v mnoha případech o centralizovanou cenzuru v Bruselu.

  Takže samozřejmě, že každá strana vám vyblije, jak jim záleží na ústavě a svobodě slova, ale ve finále většina za úplatky v podobě trafik a benefitů hlasuje právě proti svobodě a PRO cenzuru. Jediná, která takto setrvačně nečiní a svobodu reálně hájí je SPD, bez prdele.

  Takže začnete stahovat hlasování v PS a EP, ukažte transparentně jak kdo pro co hlasuje a uvidíte, jak vám lžou do očí!

  1. Můžete nám prosím poslat sjetinu toho hlasování v EP? Cenzury a cancel culture se tam totiž okrajově týká více hlasování a nejsme si jisti, které máte na mysli. Odkaz na nedávné hlasování v naší Poslanecké sněmovně o tom, zda se má český proticenzorní zákon vůbec projednávat, najdete v článku https://www.sosp.cz/parlamentni-strany/

   Co se týče SPD, naši petici podporuje řada členů a podepsali ji i europoslanci David a Blaško. Vedení SPD nám však na požadavky v naší petici přes urgenci stále neodpovědělo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *